Maharishi Mahesh Yogi, som har introduceret Vedisk Arkitektur (Vastu) verden over.
MAHARISHI IN
THE WORLD TODAY
· Forside
· Vedisk arkitektur
·

Vastu villa projek-
ter i Danmark – vastuhuse.dk
·

Bor og arbejder
jeg i en sund
bygning?
· Forskning
· Hjernefunktion
· Helbredet
· Hjerte-kar
· Mental sundhed
· Økonomi
· Færre indbrud
· Lysindfald
·

Eksempler på
sunde Vastu hjem
· Kontakt os


Vastu arkitektur er mere end sunde bygninger

Forskning har gennem de senere år påpeget eksistensen af en direkte konkret sammenhæng mellem hjernens funktionsmåde og de bygninger, som vi bor og arbejder i.

Det har vist sig, at ikke alene selve bygningens struktur, orientering og arkitektoniske design, men også den retning, man almindeligvis vender mod – for eksempel ved skrivebordet – påvirker hjernens funktion og dermed vor effektivitet, humør og generelle helbred.

Kig forbi af og til – websitet opdateres løbende med flere aktuelle forsknings­resultater samt mere uddybende be­skrivelser af under­søgelserne.

Læs mere >>


Nyere forskning bekræfter klassiske Vastu principper:
– som er beskrevet i den vediske arkitektur, Maharishi Sthapatya Veda®
Orienteringens (retningens) virkning
på hjernens funktionsmåde

Forskningen har bekræftet, at vores hjerne er sensitiv overfor orientering, position og ret­ning.

Den indlysende konklusion er, at vor ned­arv­ede sans for orden og retning bliver forvirret, når man lever i en bygning, der er orien­teret forkert, hvilket ofte er tilfældet vedr. det eksis­te­rende byggeri, som ikke følger principperne for op­førelse af sunde hjem. På sigt resulte­rer dette i en akkumulering af forskellige fysiologiske og psyko­logiske ubalancer.

Hjernen fungerer forskelligt efter om man vender mod nord, syd, øst eller vest.

Forsøg peger endvidere på at visse områder i hjernen – hippocampus og thalamus – er følsomme over for forhold i omgivelserne, herunder retning og sted. Det er bl.a. blevet påvist, at nogle neuroner i thalamus opfører sig forskelligt afhængigt af orienteringen.

Ref.: Taube, J.S., Burton, H.L., 'Head Direction Cell Activity Monitored in a Novel Environment and During a Cue Conflict Situation', Journal of Neurophysiology (JC7), nov. 1995, 74 (5) 1953-71. Samt: Taube, J.S., Muller, R.U., Ranck, J.B Jr., 'Head-Direction Cells Recorded from the Postsubiculum in Freely Moving Rats. II. Effects of environmental manipulations', Journal of Neuroscience (JDF), feb. 1990, 10 (2): 436-47. Samt: Taube, J.S., 'Head Direction Cells Recorded in the Anterior Thalamic Nuclei of Freely Moving Rats', Journal of Neuroscience (JDF), jan. 1995, 15 (1 Pt 1): 70-86. Samt: Muller, R.U., Bostock, E., Taube J.S., Kubie, J.L., 'On the Directional Firing Properties of Hippocampal Place Cells', Journal of Neuroscience (JDF) dec. 1994, 14 (12): 7235-51.

Forholdet mellem de sthapatyavediske faktorer og hjernens kemi og hjerne­bøl­ge­mønster vil fremover blive yderligere belyst af blandt andet et større forsk­nings­projekt planlagt af Hjerneforskningsinstituttet ved Maharishi University of Management (MUM) i Iowa, USA.

Til top

Orienteringens (retningens) virkning på helbredet

Ifølge Maharishi Sthapatya Veda har, den retning vi har hovedet i, når vi sover, en indflydelse på vores helbred. Specifikt siges det at være sundest at sove med hovedet mod øst og usundest at sove med hovedet mod nord.

Denne hypotese er blevet undersøgt af praktiserende læge, Veronica Butler, Ottumwa, Iowa. Ved hjælp af en spørgeskema-undersøgelse blandt egne patienter, fandt hun frem til, at de personer, der sov med hovedet mod nord, i signifikant højere grad led af depression og angst, end de personer der sov med hovedet i en anden retning.

Ifølge Sthapatya Veda påvirkes vi ikke kun af vores egen orientering, men også af orienteringen af de bygninger vi opholder os i. Den mest gunstige indflydelse skulle opnås i huse der vender mod øst, og den mest ugunstige indflydelse i huse der vender mod syd.

Det viste sig, at de patienter, der boede i bygninger med indgang fra syd, havde et signifikant svagere helbred samt flere økonomiske problemer, end patienter, der boede i huse med en nord- eller øst-indgang.

Ref.: Travis, F., Butler, V., Rainforth, M., Alexander, C.N., Khare, R., Lipman, J., 'Can a Building’s Orientation Affect the Quality of Life of the People Within? Testing Principles of Maharishi Sthapatya Veda', Journal of Social Behavior and Personality, 2004, okt. Forsøgspersonerne boede ikke selv i sthapatya-vedisk-designede huse, og var generelt ubekendte med Maharishi Sthapatya Veda. undersøgelsen omfattede ca. 100 mennesker.

Til top

Hjerte-kar-sundhed

En kardiolog i det sydlige Californien fandt, at 50% af hans patienter boede i huse, der vender mod syd. Denne uforholdsvise store procentdel stemmer med Maharishi Sthapatya Vedas antagelse om, at beboere i bygninger, der vender mod syd, kommer under en indflydelse af problemer og lidelse.

Ref.: John Zamarra, M.D., verbal beskrivelse af en forundersøgelse vedrørende 100 af hans seneste patienter. Postadresser dannede basis for oplysninger om bygningernes orientering efter de 4 verdenshjørnerne, hvorefter boligerne blev kategoriseret. Zamarra håber at kunne følge op med en undersøgelse over alle hans 3.000 patienter.

Til top

Mental sundhed

Udover hovedets retning under søvn (se ovenfor) undersøgte Veronica Butler også korrelationen mellem husets retning og patienternes mentale sundhed og økonomi.

Hun fandt, at patienter, der boede i huse der vendte mod syd, lå signifikant lavere på indekset for mental sundhed og havde flere økonomiske problemer end dem, hvis hjem vendte mod øst eller nord – uafhængigt af husstandens indtægt i øvrigt.

Ref.: Prev. cit.: Travis, F., Butler, V., Rainforth, M., Alexander, C.N., Khare, R., Lipman, J., 'Can a Building’s Orientation Affect the Quality of Life of the People Within? Testing Principles of Maharishi Sthapatya Veda', Journal of Social Behavior and Personality, 2004, okt. Undersøgelsen omfattede cirka 100 forsøgspersonerne, der ikke selv boede i sthapatya-vedisk-designede huse, og generelt var ubekendte med Maharishi Sthapatya Veda.

Til top

Sthapatyavediske faktorers virkning mht. økonomisk succes

På Færøerne er 100 virksomheder blevet tilfældigt udvalgt til en undersøgelse af forholdet mellem virksomhedernes økonomi og sthapatyavediske faktorer, der ikke bare involverer bygningens retning, men også dens form, tilstedeværelsen af vand og bjerge i forhold til bygningen, samt retningen af et evt. hegn omkring bygningen.

Firmaer, der ikke får deres indtægt fra aktiviteter i firmaets hovedkvarter, er ikke blevet medtaget, herunder firmaer inden for fiskeri og shipping. En Maharishi Sthapatya Veda konsulent evaluerer hver bygning ved hjælp af luftfotos, topografiske kort og tegninger af firmaernes hovedkvarterer, og har givet hvert firma en karakter, der vægter den forventede indflydelse fra hver af de 5 faktorer.

Uafhængigt heraf vurderer en professor i virksomhedsstatistik firmaernes øko­nomiske succes over en femårig periode, set som overskud pr. medarbejder og andre økonomiske standarder. Pr. august 2004 var resultaterne for 30 firmaer blevet sammenlignet, og i 27 af tilfældene stemmer indekset for den vediske arkitektur overens med overskud genereret pr. medarbejder.

27 ud af 30 er en bemærkelsesværdig høj korrelation. Selvom disse undersøgelser er få og indledende, tyder de dog på, at der meget vel kan være noget om de sthapatyavediske forudsigelser, om at retning har en betydning for vores sundhed, livskvalitet og succes.

Til top

Indflydelsen af bygningers orientering på sikkerheden

En anden undersøgelse viser 75% flere indbrud i huse, der vendte mod syd, end i huse, der vendte mod øst, vest eller nord. Hvilket understøtter den vediske arkitekturs anbefaling af, at undgå eller lukke sydvendte indgange, samt at orientere bygningen mod øst eller nord.

Ref.: Travis, F., Butler, V., Rainforth, M., Alexander, C.N., Khare, R., Lipman, J., 110 politi­anmeldte indbrud rapporteret i Farfield, Iowa blev undersøgt. Resultaterne understøttes af en ikke-publiceret analyse udført af studerende Jar-El Cohen, Maharishi School of Enlighten­ment, Fairfield, Iowa, vedrørende anmeldte indbrud i Ottumwa, Iowa, USA, 2000.

Til top

Gavnlig virkning af naturligt lys fra østlig retning

I en undersøgelse, der er blevet publiceret i et anerkendt tidsskrift, sammenlignede man indlæggelsestiden for patienter i hospitalsstuer der fik lys fra østlig retning, med

patienter i stuer med lys fra vestlig retning.

På et større hospital var alle indlagt i én fløj, hvor stuerne på gangens ene side fik lys ind fra øst, mens stuerne på den anden side, fik lys ind fra vest; og alle behand­ledes af de samme læger/sygeplejersker.

I gennemsnit blev patienterne på øst­siden udskrevet 4 dage tidligere, end patient­erne på vestsiden.Ref.: Benedetti, F., 'Morning Sunlight Reduces Length of Hospitalization in Bipolar Depression', Journal of Affective Disorders 62 (2001) pp. 221-223.

Til top

Maharishi Sthapatya Veda er et registreret varemærke, der tilhører Maharishi Vedic Education Development Corporation, USA og bruges via sublicens eller med tilladelse. Vastu og Sthapatya Veda er registrerede europæiske varemærker der tilhører Maharishi Foundation International, Holland © Global Country of World Peace, 2005, Holland.